Sök stipendium senast 15 februari eller 15 september.
Ladda ner ansökan här.

Stipendium och understöd

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till släktmedlemmar enligt släktföreningens stadgar §§ 4 och 7.

Släktrådet kan enligt stadgarna §§ 4 och 7 lämna tillfälligt stöd till behövande personer i form av stipendium och understöd.

Läs mer om släktföreningens riktlinjer för stipendium här.

STIPENDIUM

Stipendiet avser heltidsstudier på högskolenivå eller längre jämförlig utbildning t.ex. kvalificerad yrkesutbildning.

Stipendium kan ges för speciella projekt, examensarbeten eller praktik, som är obligatorisk eller en förutsättning för tillträde till vissa studier. Studierna kan bedrivas utomlands.

Stipendium kan sökas två gånger per sökande. Antagningsbevis krävs vid förstagångsansökan. Den andra ansökan lämnas med redovisning avseende uppfyllda studiemål sedan första ansökan.

Ansökan

Ansökningsblankett som pdf finns att ladda ner här.
Ansökan ska vara Släktrådet tillhanda senast 15 september eller 15 februari och gälla nästkommande termin. Kopior ska vara bevittnade.
Ansökan skickas till Christian Lewenhaupt, Rosendala herrgård, 546 93 Undenäs. Mail christian(at)lewenhaupt.com
 

UNDERSTÖD

Understödet syftar till att utifrån humanitära utgångspunkter vid behov av medel till mat, kläder eller boende ge ett tillfälligt stöd i form av gåva till den behövande. Anledningen till att ett stödbehov uppstått påverkar ej möjligheten att få stöd.

Släktföreningen bidrar ej till skuldsanering, påtar sig ej betalningsansvar, garanterar inga krediter och deltar inte i affärsprojekt eller andra icke-kommersiella projekt.

Utbetalning sker till den behövande eller till annan för dennes räkning. I regel betalas mindre engångsbelopp, men Rådet kan besluta om periodiska betalningar eller betalning för en viss period, dock längst för tre månader. Understöd till minderåriga, som mist en eller båda föräldrarna kan dock beslutas för längre period vid varje beslut.

Understöd utesluter inte samtidigt stipendium från släktföreningen.

Släktrådet uppdrar åt en eller flera i rådet att granska och föredra inkomna ansökningar för rådet och lämna förslag till beslut. Medlem i släktrådet får delta i diskussion men ej i beslut avseende medlem i den egna släktgrenen.

För ansökan, kontakta Släktrådet. Se kontaktuppgifter här.